අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ ඡන්ද වීමසීම අද

අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ ඡන්ද වීමසීම අද

by Staff writer 21-11-2023 | 6:19 AM

COLOMBO (News 1st) - අයවැය දෙවන වර කියවීමට අදාළ ඡන්ද වීමසීම ද අද (21) පැවැත්වේ.

විවාදයේ 7 වැනි දිනය අදයි.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් පසුගිය 13 වැනි දා අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ ය.

ඒ අනුව අයවැය දෙවනවර කියැවීමට අදාළ ඡන්ද විමසීම 21 වැනි දා පස්වරු 5.30ට සිදුකිරීමට නියමිතය.

අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය හෙවත් අයවැය පිළිබඳ තෙවනවර කියැවීමේ විවාදය ලබන 23 වැනි දා ආරම්භවීමට නියමිත අතර තුන්වන වර කියැවීමේ විවාදය දෙසැම්බර් 13 වැනි දා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි. 

අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයට අදාළ ඡන්ද විමසීම දෙසැම්බර් 13 වැනි දා පස්වරු 5.30ට පැවැත්වීමට නියමිතය.