බලපිටිය අධිකරණය අසල වෙඩි තැබීමක්..

බලපිටිය අධිකරණය අසල වෙඩි තැබීමක්..

by Staff writer 26-05-2023 | 8:07 AM

COLOMBO (News 1st) –  බලපිටිය අධිකරණය අසලවෙඩි තැබීමක් සිදු ව ඇතැයි පොලීසිය පවසයි. 

වෙඩි තැබීමමෙන් ගුරුවරයෙකුට තුවාල සිදුව තිබේ.