ආනයනික කිරිපිටි 1 Kgක මිල රු. 200 කින් පහළට

ආනයනික කිරිපිටි 1 Kgක මිල රු. 200 කින් පහත දමනවා - වෙළෙඳ ඇමති

by Staff writer 13-05-2023 | 2:09 PM

COLOMBO (News 1st) - ලබන 15 වැනි දා සිට ආනයනික කිරිපිටි 1 Kgක මිල රුපියල් 200 කින් පහළ දමන බව වෙළෙඳ ඇමති පවසයි.