රෝසි සේනානායකට ජනපති උපදේශක තනතුරක්..

රෝසි සේනානායකට ජනපති උපදේශක තනතුරක්..

by Staff writer 26-05-2023 | 10:16 AM

COLOMBO (News 1st) – කොළඹ හිටපු නගරාධිපති රෝසි සේනානායක මහත්මිය පළාත් පාලන කටයුතු පිළිබඳ ජනාධිපති උපදේශක ලෙස පත් කර තිබේ.