බිඳ වැටුණු දුරකතන අංක යථා තත්ත්වයට

ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ බිඳ වැටුණු අංක යථා තත්ත්වයට පත් කෙරේ

by Staff writer 31-05-2023 | 10:49 AM

COLOMBO (News 1st) - කොළඹ ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ බිඳ වැටී තිබූ දුරකතන අංක යථා තත්ත්වයට පත් කර තිබේ.

ඒ අනුව ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ දුරකතන අංකයන් මෙසේයි.

0112422222
0112422223
0112686087
110