ජල ජනරැල්ල අද කිලිනොච්චියේ දී

ජල ජනරැල්ල අද කිලිනොච්චිය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින්..

by Haindu Gihan 11-02-2024 | 7:20 AM

COLOMBO (News 1st) - ජල සම්පතින්, රටටම ආශීර්වාද කිරීමේ අරමුණින්, සිරස මාධ්‍ය ජාලය ආරම්භ කල ජල ජනරැල්ල අද 8 වැනි දිනටත් ක්‍රියාත්මක වේ.

ඒ , කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කය කේන්ද්‍ර කර ගනිමිනි.