ව්‍යවස්ථාවේ අවුල ලිහන්න, ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක්..

ව්‍යවස්ථාවේ අවුල ලිහන්න ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් - ජනපතිගේ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය

by Staff writer 10-07-2024 | 6:12 PM

COLOMBO (News 1st) - ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය සහ පාර්ලිමේන්තුවේ කාල සීමාව පිළිබඳව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ වගන්ති දෙකක සඳහන්ව ඇති වසර ගණන නිවැරදි කිරීම සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් සිදු කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

අදාළ යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතායි.

ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තිහ දෙක වගන්තියෙහි දැක්වෙන්නේ ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය වසර පහක් ලෙසයි.

ව්‍යවස්ථාවේ හැට දෙක - 2 වගන්තියේ පාර්ලිමේන්තුවේ කාලය ද වසර පහක් ලෙස සඳහන් වේ.

නමුත් ව්‍යවස්ථාවේ 83- ආ වගන්තියේ දැක්වෙන්නේ  ජනාධිපතිවරයාගේ සහ පාර්ලිමේන්තුවේ ධුර කාලය වසර 6 ඉක්මවා දීර්ඝ කිරීම සඳහා ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍ය බවයි.

ඒ අයුරින් ව්‍යවස්ථාවේ ස්ථාන දෙකක ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය හා පාර්ලිමේන්තුවේ කාලසීමාව වසර 5 ක් සහ 6 ක් ලෙස සඳහන්ව තිබේ.

කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් යෝජනා කර ඇත්තේ, මේ වගන්ති දෙකේම සඳහන් වන ධුර කාල සීමාව වසර පහක් ලෙස සංශෝධනය කළ යුතු බවටයි.